• dyrektywa o ochronie sygnalistów,  obowiązki,  prawo pracy,  sygnaliści,  whistleblowing

  Założenia ustawy o ochronie sygnalistów

  W dniu 04 października 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów (https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r230343592,Projekt-ustawy-o-ochronie-osob-zglaszajacych-naruszenia-prawa.html) pojawiły się od dawna wyczekiwane założenia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tj. ustawy mającej na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej inaczej „dyrektywą 2019/1937”. Projektowana ustawa: Ma…

 • obowiązki,  wyroby medyczne

  Co nowego w projekcie ustawy o wyrobach medycznych?

  W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o wyrobach medycznych. Prace zostały zapoczątkowane jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmu, w październiku 2019 r. Najważniejsze zmiany w obecnie procedowanym projekcie dotyczą głównie modyfikacji w zakresie reklamy wyrobów medycznych (zakaz kierowania do publicznej wiadomości reklamy wyrobów przeznaczonych do używania przez osoby posiadające określone kwalifikacje). Wprowadzono także kary administracyjne, które w drodze decyzji…

 • obowiązki,  prawo cywilne,  rejestry,  spółki,  umowy,  zobowiązania

  Spółka cicha

  Obowiązujący w Polsce kodeks spółek handlowych reguluje kilka najważniejszych dla polskiego prawa spółek, dzielących się na podmioty osobowe i kapitałowe. Warto jednak pamiętać o jego poprzedniku, przedwojennym kodeksie handlowym, który regulował jeszcze jedną formę działalności gospodarczej. Jest to tzw. spółka cicha, której regulacje pośród spółek handlowych utraciły moc w 1964 roku, z chwilą wejścia w życie nowego kodeksu cywilnego. Należy…

 • COVID-19,  obowiązki,  prawo pracy,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

  Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia życia społecznego szybko spowodowały poważny zastój gospodarczy, który zagraża stabilności finansowej wielu polskich przedsiębiorstw. Tym samym zaistniała również groźba likwidacji stanowisk pracy i kryzysu w niektórych sektorach gospodarki. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom pandemii Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej rozpoczął program Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Rozwiązania dla mikro,…

 • COVID-19,  obowiązki,  prawo cywilne,  spółki,  umowy,  zobowiązania

  Zawieszenie działalności gospodarczej w obliczu pandemii koronawirusa

  Pandemia koronawirusa spowodowała głęboki zastój gospodarczy i uniemożliwiła znacznej części przedsiębiorców normalne prowadzenie swych działalności. Wielu z nich zdecydowało się na skorzystanie z możliwości jakie daje ustawa prawo przedsiębiorców i zawiesiło działalność gospodarczą. Czy to dobre rozwiązanie? Czy może skorzystać z niego każdy przedsiębiorca? Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej? Zawieszenie działalności gospodarczej to przerwa w jej prowadzeniu, wynikiem której przedsiębiorca…

 • obowiązki,  rejestry,  spółki,  Uncategorized

  Dyrektywa o ochronie sygnalistów

  26 listopada 2019 roku w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady  2019/37, którą potocznie nazwano dyrektywą o ochronie sygnalistów. Kim są sygnaliści? Sygnalistami nazywamy osoby, które zgłaszają przypadki naruszenia wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów i przedsiębiorstw. Mogą być to zarówno pracownicy, udziałowcy spółek czy nawet podwykonawcy, którzy napotkają negatywne zdarzenia, mogące zaszkodzić interesowi publicznemu. Warto zauważyć,…

 • COVID-19,  obowiązki,  prawo pracy

  Badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników wobec pandemii koronawirusa

  Zgodnie z przepisami polskiego prawa pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Czy te zapisy są jednak wykonalne w dobie pandemii koronawirusa? Kodeks pracy wyraźnie określa zakres obowiązkowych badań, do jakich zobligowany jest pracownik przed podjęciem pracy. Są to mianowicie: Badania wstępne dla przyjmowanych pracowników Badania…

 • COVID-19,  obowiązki

  Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

  W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało szczegółowe wytyczne, które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach. Dotyczą one zarówno prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, jak też rodziców. Najważniejsze wytyczne dla organów prowadzących instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi, to: Możliwość ograniczenia liczbę dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u…

 • obowiązki,  rejestry,  spółki

  Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – co czeka nas w przyszłości?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorcy, prowadzący określoną formę działalności, podlegają obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie wpisu można dokonać na trzy sposoby: poprzez osobiste złożenie wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonane w biurze podawczym właściwego sądu rejonowego, w wydziale gospodarczym KRS wysłanie wniosku drogą pocztową zgłoszenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez wykorzystanie panelu do składania wniosków…

 • AML,  obowiązki,  rejestry,  spółki,  Uncategorized

  Stowarzyszenia i fundacje a obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  UWAGA! AKTUALIZACJA Z DNIA 01 KWIETNIA 2020 R.   Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) znowelizowano art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018…