AML,  obowiązki,  rejestry,  Uncategorized

Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego upływa 31 stycznia 2022 r. EBOOK – jak krok po kroku dokonać zgłoszenia do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie: CRBR)- to jawny i bezpłatny rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  • CRBR został wprowadzony do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie: u.p.p.p.), natomiast początkowo CRBR jako system teleinformatyczny nie działał. Rejestr zaczął formalnie działać od 13 października 2019 r..
  • Rejestr służy do zgłaszania przez podmioty wymienione w 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (u.p.p.p.) informacji o osobach fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi w tych podmiotach.

Art. 58 u.p.p.p. określa jakich podmiotów dotyczy obowiązek dokonywania zgłoszeń do CRBR.

  • Co do zasady wszystkie podmioty wymienione wart. 58 u.p.p.p. muszą dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W przypadku trustu jest to 7 dni od utworzenia trustu, przeniesienia siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez powiernika trustu lub osobę zajmującą równoważne stanowisko, albo nawiązania stosunków gospodarczych lub nabycia nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu lub na rzecz trustu, przez powiernika trustu lub osobę zajmującą równoważne stanowisko
  • Jako wyjątek od tej reguły, dla niektórych podmiotów wymienionych w u.p.p.p., termin na dokonanie wpisu do CRBR został wydłużony do dnia 31 stycznia 2022 r.

Sprawdź, czy ten obowiązek dotyczy Twojej organizacji i jak dokonać wpisu krok po kroku: