rejestry,  spółki,  umowy

Jak założyć spółkę akcyjną?

Spółka akcyjna, jako podmiot gospodarczy opierający się na obiegu akcji, często bywa przedmiotem zainteresowania zarówno przedsiębiorców, jak i paradoksalnie filmowców, którzy wykorzystując sławę nowojorskiego Wall Street, starają się ukazać za jej pomocą świat finansów. Warto pokusić się o przedstawienie tej formy działalności wedle polskiego prawa, opierając się przede wszystkim na przepisach kodeksu spółek handlowych.

Czym jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która funkcjonuje w oparciu o kapitał zakładowy dzielący się na akcje o równej wartości minimalnej. Spółka może zostać zawiązana w każdym legalnym celu, w tym również w celach związanych z działalnością naukową bądź charytatywną. Takie rozwiązanie umożliwia zawiązanie podmiotu, który choć działa jako spółka akcyjna, tak nie jest nastawiony na osiąganie zysku z prowadzonej przez siebie działalności.

Istotnym jest również nawiązanie do kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki akcyjnej. Wskazać należy, iż akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania swym majątkiem osobistym, lecz czyni to sama spółka. Ogranicza to zatem ryzyko związane z prowadzoną działalnością, które dotyczy jedynie ewentualnych strat wkładów wniesionych do spółki.

Jak założyć spółkę akcyjną?

W celu założenia spółki akcyjnej należy wykonać określone w kodeksie spółek handlowych czynności, w tym przede wszystkim

  1. Zawiązać spółkę poprzez ustanowienie i podpisanie statutu, który winien zostać sporządzony poprzez akt notarialny. Zważyć należy, iż jest to forma obowiązkowa, której zaniechanie może prowadzić do bezwzględnej nieważności zawiązania spółki. Statut musi ponadto zawierać obligatoryjne elementy, określone w art. 304 § 1 kodeksu spółek handlowych
  2. Wnieść wkłady przez akcjonariuszy, których suma powinna wystarczyć na pokrycie kapitału zakładowego spółki. Poprzez wniesienie wkładów akcjonariusze nabywają akcje spółki bądź świadczenia tymczasowe
  3. Ustanowić zarząd spółki oraz radę nadzorczą
  4. Wpisać spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców poprzez złożenie wniosku w tym przedmiocie do sądu rejestrowego, który jest właściwy ze względu na siedzibę zawiązanej spółki. Wpis, mający charakter konstytutywny, powoduje, iż spółka nabywa osobowość prawną.

Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich jej akcji, a zatem należy wpierw pokryć jej kapitał zakładowy, który zgodnie z przepisami musi wynosić co najmniej 10 tysięcy złotych, a także złożyć, przed zgłoszeniem spółki do rejestru, oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego. Oświadczenie powinno zostać złożone przez zarząd spółki.

Z chwilą spełnienia wyżej wymienionych warunków powstaje spółka akcyjna w organizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zawiązaniem spółki akcyjnej, bądź chcą uzyskać więcej informacji na jej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Opracowanie: Bartłomiej Stanek