• AML,  obowiązki,  rejestry,  Uncategorized

  Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego upływa 31 stycznia 2022 r. EBOOK – jak krok po kroku dokonać zgłoszenia do CRBR

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie: CRBR)- to jawny i bezpłatny rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. CRBR został wprowadzony do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie: u.p.p.p.), natomiast początkowo CRBR jako system teleinformatyczny nie działał. Rejestr zaczął formalnie działać od 13 października 2019…

 • obowiązki,  prawo cywilne,  rejestry,  spółki,  umowy,  zobowiązania

  Spółka cicha

  Obowiązujący w Polsce kodeks spółek handlowych reguluje kilka najważniejszych dla polskiego prawa spółek, dzielących się na podmioty osobowe i kapitałowe. Warto jednak pamiętać o jego poprzedniku, przedwojennym kodeksie handlowym, który regulował jeszcze jedną formę działalności gospodarczej. Jest to tzw. spółka cicha, której regulacje pośród spółek handlowych utraciły moc w 1964 roku, z chwilą wejścia w życie nowego kodeksu cywilnego. Należy…

 • rejestry,  spółki,  umowy

  Jak założyć spółkę akcyjną?

  Spółka akcyjna, jako podmiot gospodarczy opierający się na obiegu akcji, często bywa przedmiotem zainteresowania zarówno przedsiębiorców, jak i paradoksalnie filmowców, którzy wykorzystując sławę nowojorskiego Wall Street, starają się ukazać za jej pomocą świat finansów. Warto pokusić się o przedstawienie tej formy działalności wedle polskiego prawa, opierając się przede wszystkim na przepisach kodeksu spółek handlowych. Czym jest spółka akcyjna? Spółka akcyjna…

 • obowiązki,  rejestry,  spółki,  Uncategorized

  Dyrektywa o ochronie sygnalistów

  26 listopada 2019 roku w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady  2019/37, którą potocznie nazwano dyrektywą o ochronie sygnalistów. Kim są sygnaliści? Sygnalistami nazywamy osoby, które zgłaszają przypadki naruszenia wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów i przedsiębiorstw. Mogą być to zarówno pracownicy, udziałowcy spółek czy nawet podwykonawcy, którzy napotkają negatywne zdarzenia, mogące zaszkodzić interesowi publicznemu. Warto zauważyć,…

 • rejestry,  spółki,  umowy

  Czym jest portal s24?

  Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy prawa umożliwiły dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest tradycyjna forma aktu notarialnego, drugim natomiast rejestracja spółki przez Internet w ramach systemu s24. Czym jest ów system? Platforma s24 to rozwiązanie umożliwiające rejestrację i aktualizację informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, które mają osobowość prawną, czyli choćby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki komandytowej. Funkcjonujący od początku…

 • obowiązki,  rejestry,  spółki

  Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – co czeka nas w przyszłości?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorcy, prowadzący określoną formę działalności, podlegają obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie wpisu można dokonać na trzy sposoby: poprzez osobiste złożenie wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonane w biurze podawczym właściwego sądu rejonowego, w wydziale gospodarczym KRS wysłanie wniosku drogą pocztową zgłoszenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez wykorzystanie panelu do składania wniosków…

 • AML,  obowiązki,  rejestry,  spółki,  Uncategorized

  Stowarzyszenia i fundacje a obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  UWAGA! AKTUALIZACJA Z DNIA 01 KWIETNIA 2020 R.   Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) znowelizowano art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018…